ආයුබෝවන්!

සිංහල බ්ලොගයක් පටන් ගැනීම ගොඩක් කල් ඉඳන් මගේ හිතේ තිබුන අදහසක්, ඒත් සිංහල කෙටීමේ අපහසුවත් කම්මලිකමත් නිස ඒක හැමදාම කල් ගියා.
UCSC real time unicode converter එකට පින් සිද්ද වෙන්න සිංහල ටයිප් කිරිල්ල කිරි කජු වගේ වුනා.

Can’t you read this. Install sinhala unicode from here Siyabas

Advertisements